Staat van baten en lasten
Hieronder treft u een staat van baten en lasten aan die betrekking hebben op boekjaar 2022.
STAAT VAN BATEN
EN LASTEN 2022
BATEN
Dividenden 58.092,00
Bankrenten -850,00
Gerealiseerd resultaat
beleggingen
172.910,00
Totaal baten
-115.668,00
LASTEN
Vacatiegelden 100,00
Vrijwilligersvergoedingen 0,00
Accountant 2.798,00
Bankkosten 948,00
Beheerkosten beleggingen 0,00
Algemene kosten 319,00
Giften humanitair 12.350,00
Giften dieren e.d. 28.450,00
Totaal lasten
44.965,00
RESULTAAT -160.633,00Stichting van der Voort van Zijp / KvK nummer 41226253 / RSIN 816094019 / ANBI sinds jan. 2008