Staat van baten en lasten
Hieronder treft u een staat van baten en lasten aan die betrekking hebben op boekjaar 2019.
STAAT VAN BATEN
EN LASTEN 2019
BATEN
Dividenden 29.385,00
Bankrenten 0,00
Gerealiseerd resultaat
beleggingen
236.835,00
Totaal baten
266.220,00
LASTEN
Vacatiegelden 200,00
Vrijwilligersvergoedingen 1.200,00
Accountant 1.500,00
Bankkosten 183,00
Beheerkosten beleggingen 702,00
Algemene kosten 1.176,00
Giften humanitair 17.600,00
Giften dieren e.d. 32.400,00
Totaal lasten
54.961,00
RESULTAAT 211.259,00Stichting van der Voort van Zijp / KvK nummer 41226253 / RSIN 816094019 / ANBI sinds jan. 2008