Staat van baten en lasten
Hieronder treft u een staat van baten en lasten aan die betrekking hebben op boekjaar 2020.
STAAT VAN BATEN
EN LASTEN 2021
BATEN
Dividenden 21.914,00
Bankrenten -1.781,00
Gerealiseerd resultaat
beleggingen
147.236,00
Totaal baten
167.369,00
LASTEN
Vacatiegelden 200,00
Vrijwilligersvergoedingen 0,00
Accountant 2.222,00
Bankkosten 889,00
Beheerkosten beleggingen 0,00
Algemene kosten 1.074,00
Giften humanitair 12.350,00
Giften dieren e.d. 35.700,00
Totaal lasten
52.435,00
RESULTAAT 114.934,00Stichting van der Voort van Zijp / KvK nummer 41226253 / RSIN 816094019 / ANBI sinds jan. 2008