Schenkingen
Op basis van haar doelstellingen verricht de Stichting schenkingen aan instellingen die:
De Stichting kan ook schenkingen verrichten ten behoeve van individuele projecten welke voldoen aan de hierboven geformuleerde voorwaarden.
Projecten en/of instellingen die een structuele/duurzame oplossing of verbetering beogen, genieten de voorkeur.

Deze voorwaarden zijn niet uitputtend en dienen in het kader van de doelstelling van de Stichting
als leidraad.De uiteindelijke beslissing omtrent de honorering van een verzoek is ter discretie van het bestuur.
De Stichting kan schenkingen verrichten op eigen initiatief of op initiatief van een aan de Stichting gericht verzoek.

Wilt u een verzoek indienen? Onder Contact treft u de procedure aan.

Het bestuur behandelt elk verzoek individueel, beoordeelt of het aansluit bij de doelstelling van de Stichting en in hoeverre aan de hierboven geformuleerde voorwaarden is voldaan.

Vermogensbeheer

De Stichting doet niet aan actieve fondsenwerving, maar beheert haar eigen vermogen en kan door een verantwoord beheer haar activiteiten verrichten.

De opbrengsten uit vermogensbeheer worden in zijn geheel aangewend ten behoeve van schenkingen aan instellingen en projecten.
De hoogte van deze inkomsten zijn zodoende bepalend voor de hoogte van de jaarlijkse bestedingsruimte.
Zo wordt jaarlijks op basis van de gegenereerde opbrengsten in het voorafgaande jaar de bestedingsruimte voor het lopende jaar bepaald.

Het doel van het vermogensbeheer is om -uiteraard- een positief, maar bovenal stabiel rendement te behalen.

Stichting van der Voort van Zijp / KvK nummer 41226253 / RSIN 816094019 / ANBI sinds jan. 2008